Предназначение:

за учители с пета професионалноквалификационна степен, преподаващи икономически дисциплини в професионални гимназии и средни общообразователни училища.

Тематична рамка:

Акценти на Икономическа стратегия „Европейски съюз – 2020“ и на икономиката, базирана на знанието, Европейска квалификационна рамка, икономически приоритети на България и развитие на професионалното образование по икономика. Глобализация в образованието и актуални методи в обучението. Интегративни тенденции в обучението по икономически дисциплини. Интерактивни практики. Комплексно методическо познание на учителя. Оценителни процедури. Ефективност и ефикасност в обучението по икономически дисциплини в контекста на Икономическа стратегия „Европейски съюз – 2020“.

Програмата завършва с изработване на индивидуални проекти за писмен аргументиран отговор на въпрос от тематичната рамка.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720