Предназначение:

за начални учители с втора професионалноквалификационна степен, проявяващи интерес към изследователска работа.

Тематична рамка:

Теоретико-методологическа същност на изследователската работа. Методика и организация на педагогическите изследвания. Математико-статистическа обработка на емпирични данни от педагогически изследвания и начини за тяхното представяне. ДОИ и съвременни педагогически постановки за образователния процес като предпоставка за разработване на иновационни технологии и техники на обучение.

Програмата завършва с обсъждане на проекти за иновационни педагогически изследвания

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720