редназначение:

за допълнителна квалификация и усъвършенстване на главни учители.

Тематична рамка:

Управление на качеството и планиране на образователния процес чрез задължителната учебна документация и нормативната уредба. Оценяване на постиженията на учениците – функции (външно и вътрешно оценяване), съвременни методи и форми, диагностични проучвания, обработка на емпирични данни, педагогически анализ на резултатите. Съвременни образователни технологии – интерактивни методи и техники, ИКТ в обучението, проектно базирано обучение, ученическо портфолио, учене чрез сътрудничество, формиране на ключови компетентности и др. Учителското портфолио – форма на професионална рефлексия и средство за оценяване на педагогическата дейност. Образователен дизайн.

Програмата завършва с:

 • вариант 1 – разработване на проект, тест, извънкласно занятие;
 • вариант 2 – разработване и представяне на проект за повишаване качеството на образователния процес
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732