Предназначение:

за учители от КОО „Природни науки и екология“

Тематична рамка:

Съвременни тенденции в природонаучното образование. Що е добър педагогически опит? Иновации и иновативни практики – същност и основни характеристики. Концептуални основания на Учебния дизайн (Instructional design). Модели за разработване, обосноваване и описание на добри и иновативни педагогически практики. Оценяване и популяризиране на добър опит. Структура и изисквания към научните публикации. Представяне на добри и иновативни педагогически решения (ново съдържание, уроци и други обучителни събития, дидактически материали, методи и средства на обучение, форми и методи за контрол и оценка и др.).

Програмата завършва с представяне и обосноваване на становище за новата роля на учителя в образователния процес.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова и
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732