редназначение:

за учители по физика с компютърна компетентност.

Тематична рамка:

Проектно-базирано обучение по физика и астрономия – същност, принципи, изисквания. Методически тренинг с използване на информационни и комуникационни технологии в обучението по физика и астрономия.

Програмата завършва с представяне на вариант на проектно-базирано занятие с използване на ИКТ по зададени проекти.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720