Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по физика с компютърна компетентност.

Тематична рамка:

Проектно-базирано обучение по физика и астрономия – същност, принципи, изисквания. Методически тренинг с използване на информационни и комуникационни технологии в обучението по физика и астрономия.

Програмата завършва с представяне на вариант на проектно-базирано занятие с използване на ИКТ по зададени проекти.

  • Вид:
    Монофазна програма
  • Брой учебни часове:
    16/8
  • Брой кредити:
    1/0,5
  • Ръководител:
    доц. д-р Нели Димитрова
  • За контакт и заявки:

    neli_di@gbg.bg; 0898 222732