Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Възрастова характеристика и особености на развитието на 5-7 годишното дете. Училищна зрялост. Обща и специална подготовка на детето за училище. Компоненти на училищната готовност: езикова, интелектуално-познавателна, социално-поведенческа, емоционално-волева, мотивационна, физическа. Измерване – критерии и показатели. Обработка и интерпретация на данните от измерването.

Програмата завършва с приложение на стандартизиран диагностичен инструментариум.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720