Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за ресурсни учители, логопеди, учители и възпитатели от специални училища, центрове за специална образователна подкрепа, дневни центрове за деца с увреждания, с четвърта професионалноквалификационна степен (подготовка за придобиване на III ПКС).

Тематична рамка:

Обучение на деца и ученици с умствена изостаналост. Особености на обучението на ученици с аутизъм. Обучение на деца и ученици със зрителни затруднения. Мобилност и ориентиране на зрително затруднени. Обучение на деца и ученици със слухови нарушения. Кохлеарна имплантация. Жестов език. Обучение на деца и ученици с говорни и комуникативни нарушения. Особености в обучението на ученици с дислексия. Синдром на дефицит на вниманието/хиперактивно разстройство.

Психолого-педагогическо диагностициране и оценяване на ученици със специални образователни потребности (СОП). Значение на педагогическите и психологическите тестове в работата с ученици със СОП.

Съвременни помощни средства, подпомагащи обучението на деца и ученици със СОП.

Оценяване на ученици със СОП. Текущо вътрешно оценяване на ученици със СОП. Срочни и годишни оценки. Завършване на клас и етап на ученици със СОП.

Съвременни тенденции в обучението на ученици със специални образователни потребности по предметите от културно-образователните области „Природни науки и екология“, „Математика, информатика и информационни технологии“, „Български език и литература“, „Обществени науки и гражданско образование“, „Изкуства“, „Бит и технологии“ и „Физическа култура и спорт“.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа (след издаване на свидетелство за успешно завършена специализация се присъжда ІІІ ПКС).

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  1 декември 2017 г. - 1 декември 2018 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. дпн Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720