Предназначение:

за учители и възпитатели с четвърта професионалноквалификационна степен (подготовка за придобиване на III ПКС) от общообразователни училища, работещи с ученици със специални образователни потребности.

Тематична рамка:

Включващо образование. Приобщаващо образование. Особености на интегрираното образование. Обучение на деца и ученици с умствена изостаналост. Особености на обучението на ученици с аутизъм. Обучение на деца и ученици със зрителни затруднения. Мобилност и ориентиране на зрително затруднени. Обучение на деца и ученици със слухови нарушения. Кохлеарна имплантация. Жестов език. Обучение на деца и ученици с говорни и комуникативни нарушения. Особености в обучението на ученици с дислексия. Синдром на дефицит на вниманието/хиперактивно разстройство. Деца и ученици с детска церебрална парализа, синдром на Даун, епилепсия.

Роля и функции на ресурсните учители. Роля и функции на логопеда и педагогическия съветник.

Документи, определящи държавната политика по отношение на децата и учениците със СОП. Осигуряване на ресурсно подпомагане. Институции, осигуряващи ресурсно подпомагане на интегрирани деца и ученици. Комплексно педагогическо оценяване. Индивидуална програма – място и функция в образователния процес. Оценяване на ученици със СОП. Редукция на учебно съдържание. Текущо вътрешно оценяване на ученици със СОП. Срочни и годишни оценки. Завършване на клас и етап.

Методологически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по предметите от културно-образователните области „Природни науки и екология“, „Математика, информатика и информационни технологии“, „Български език и литература“, „Обществени науки и гражданско образование“, „Изкуства“, „Бит и технологии“ и „Физическа култура и спорт“.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа (след издаване на свидетелство за успешно завършена специализация се присъжда ІІІ ПКС).

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort