Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни теоретични постановки в обучението. ДОИ и учебната документация – предпоставка за обновяване съдържанието на образователния процес. Промени в технологията и техниките на обучение. Технологични варианти за постигане на предвидените в ДОИ образователни резултати.

Програмата завършва с представяне на тезиси за научно съобщение по конкретна методическа тема.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  22–23 юни
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  ас. Весела Мирчева
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720