Предназначение:

за учители по химия с трета или втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Същност и типология на педагогическите изследвания. Обща класификация и характеристика на методите на педагогическото изследване. Планиране, организация и провеждане на емпирични педагогически изследвания. Основни етапи и процедури на изследователския процес. Специфика на диагностичното изследване. Модел на дидактическото изследване с иновационен характер. Дидактическите тестове – типология, структура, познавателни възможности. Обработка и анализ на получените резултати от педагогическото изследване. Оценка на педагогическите изследвания.

Програмата завършва с разработване на проект за конкретно педагогическо изследване с диагностичен или иновационен характер.

 • Подготовка за:
  I ПКС, II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  18–19 януари 2020 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg