Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по физика, химия и биология без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание. Учебни програми, учебници и свързаните с това задачи на учителя. Планиране, организация и контрол на образователния процес. Тренинги: конструиране на методически варианти на различни типове урочни занятия; стратегии на преподаване и учене; контрол и оценка на постиженията.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  23-24 юни 2018
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Даниела Миткова; danielamitkova@mail.bg
  доц. д-р Нели Димитрова;
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg