Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

За специалисти с висше образование, желаещи да  придобият  професионална квалификация „учител“  по професионално направление, съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка съгласно класификатора на областите на висше образование  и професионалните направления.

Обучение:

 Включва теоретична и практическа подготовка

 • теоретична подготовка (задължителни, задължително избираеми и факултативни).
  Задължителни учебни дисциплини: педагогика, психология, методика на обучението по…, приобщаващо образование, информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда;
 •  практическа подготовка (хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика).
  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с държавен (практико-приложен) изпит.

Успешно завършилите курса получават Свидетелство за професионална квалификация „учител“, съобразно присъдената професионална квалификация и правоспособност от висшето училище.

Форма на обучение: задочна.
Цена на обучението: 600 лв.

 

 • Време на провеждане:

  1 март 2017 – 1 март 2018
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:

  slavka.nenova@abv.bg
  0887 361170