Предназначение:

За специалисти с висше образование, желаещи да  придобият  професионална квалификация „учител“  по професионалн0 направление, съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка съгласно класификатора на областите на висше образование  и професионалните направления.

Обучение:

Включва теоретична и практическа подготовка

 • теоретична подготовка (задължителни, задължително избираеми и факултативни).
  Задължителни учебни дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението по…, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда;
 •  практическа подготовка (Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика).
  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с държавен (практико-приложен) изпит.

Успешно завършилите курса получават Свидетелство за професионална квалификация „учител“, съобразно присъдената професионална квалификация от висшето образование.

Форма на обучение: 

присъствено-дистанционна

Цена на обучението: 6OO лв.

 

 • Брой учебни часове:
  360
  – 210 ч. теоретична подготовка
  – 150 ч. практическа подготовка
 • Време на провеждане:

  25.06.2020 г. – 25.06.2021 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  проф. дфн Димитър Веселинов
 • За контакт и заявки:
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg; 02 8080 733