Предназначение:

За специалисти с висше образование, желаещи да  придобият  професионална квалификация „учител“  по професионалн0 направление, съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка съгласно класификатора на областите на висше образование  и професионалните направления.

Обучение:

Включва теоретична и практическа подготовка

 • теоретична подготовка (задължителни, задължително избираеми и факултативни).
  Задължителни учебни дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението по…, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда;
 •  практическа подготовка (Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика).
  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с държавен (практико-приложен) изпит.

Успешно завършилите курса получават Свидетелство за професионална квалификация „учител“, съобразно присъдената професионална квалификация от висшето образование.

Форма на обучение: задочна
Цена на обучението: 6OO лв.

Уважаеми колеги,

Необходимите документи за включване в курса на обучението са следните:

 1.  Заявление до Директора на ДИУУ за участие  в курса на обучение (свободен текст);
 2. Диплома за висше образование с приложение – ксерокопие или сканирани, заверени „Вярно с оригинала“;
 3. Договор – образец на ДИУУ, който ще получите по електронен път

За своевременно решаване на организационните въпроси по вашето обучение, можете директно да комуникирате с мен като ръководител на курса и изпратите посочените необходими документи до 21 март 2019 г.

Адрес:

1619, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 224

Департамент за информация и усъвършенстване на учители;

email:    snenova@diuu.uni-sofia.bg

GSM:    0887 361  170

Предлагам първата ни организационна среща да се състои   в гр. София , бул. „Цар Борис III“ № 224 ,  ДИУУ, 23 март 2019 г. (събота), 11.00 ч., ет. 2, зала 206.

С уважение:

доц. Славка Ненова, доктор на педагогическите науки

 

Уважаеми колеги,

Срокът за подаване на документи се удължава до 20 май (понеделник) 2019 г.

С уважение:

доц. Славка Ненова, доктор на педагогическите науки

 • Време на провеждане:

  25 март 2019 г. – 25 март 2020 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:

  доц. дпн Славка Ненова
  0887 361 170; snenova@diuu.uni-sofia.bg
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort