Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

За специалисти с висше образование, желаещи да  придобият  професионална квалификация „учител“  по професионалн0 направление, съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка съгласно класификатора на областите на висше образование  и професионалните направления.

Обучение:

 Включва теоретична и практическа подготовка

 • теоретична подготовка (задължителни, задължително избираеми и факултативни).
  Задължителни учебни дисциплини: педагогика, психология, методика на обучението по…, приобщаващо образование, информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда;
 •  практическа подготовка (хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика).
  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с държавен (практико-приложен) изпит.

Успешно завършилите курса получават Свидетелство за професионална квалификация „учител“, съобразно присъдената професионална квалификация от висшето образование.

Форма на обучение: задочна
Цена на обучението: 6OO лв.

Подаване на документи:

Срок: 1.10 – 15 .10. 2018 г.

Необходимо е да се подадат:

 •  заявление до директора  на ДИУУ – свободен текст;
 •  копие от диплома за висше образование с приложение към нея

Подаването на документите може да се извърши по електронен път на адрес: snenova@diuu.uni-sofia.bg

и лично – всеки понеделник и четвъртък от 10.00 – 14.00 ч. , ДИУУ, каб. 505 , пети етаж (С. Ненова), тел. 0887361170.

Необходим е ваш ел. адрес за обратна връзка.

Важно !!!

Кандидатите за включване в  едногодишно обучение за придобиване  на  учителска правоспособност, които не са подали документи на адрес:  snenova@diuu.uni-sofia.bg  

се умоляват да го направят до 15.10.2018 г. на посочения ел. адрес,  като  е необходимо предварително да  се обадят на тел. 0887361170.

 

Уважаеми колеги,

На 30 октомври (вторник)  2018 г.   в ДИУУ – София ще се проведе  организационна среща свързана с предстоящото едногодишно обучение за придобиване на професионална квалификация „учител”.  Желателно е всички колеги, подали необходимите документи (заявление и диплома за висше образование с приложение),  да се явят в 10.00 часа в  зала 206.

Умоляваме Ви да носите копие от дипломата за висше образование с приложението към нея.

                                                                                                         

 

 

 

 • Време на провеждане:
  срок за подаване на документи : 1 октомври -15 октомври 2018
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  Славка Ненова 0887 361170; snenova@diuu.uni-sofia.bg