Изисквания към кандидатите:

да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър, професионален бакалавър или магистър в следните професионални направления: хуманитарни науки, природни науки, треньор по вид спорт и в областта на изкуствата.

Предназначение:

за придобиване на учителска правоспособност по базовата специалност.

Изучавани дисциплини:

Задължителни дисциплини: Педагогика, психология, аудио-визуални и информационни технологии в обучението, методика на обучението.

Избираеми дисциплини:  Организация и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности; Разработване, управление и реализация на проекти; Гражданско образование; Мениджмънт на класа. Хоспетиране. Текуща педагогическа практика. Преддипломна педагогическа практика.

Обучението завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит.

На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „учител“.

Форма на обучение:

присъствено-дистанционна

Цена на обучението: 600 лв.

 • Брой учебни часове:
  360
  – 210 ч. теоретична подготовка
  – 150 ч. практическа подготовка
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Захари Захариев
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720