Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по математика, информатика и информационни технологии с трета професионалноквалификационна степен и интерес към диагностичната и иновационната дейност в обучението

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по математика, информатика и информационни технологии. Организация, структура и съдържание на изследователската дейност; педагогически нововъведения в образователната традиция и съвременната училищна практика; обработка на емпирични данни; принципи и изисквания към анализа на получените резултати.

Програмата завършва с проект за диагностична процедура или дидактически експеримент.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  21-23 ноември
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
  гл. ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:

  nic_g@abv.bg, 0889 559563
  mcavip@yahoo.com; 0879 994181