Департамент за информация и усъвършенстване на учители | Европейски измерения на съвременното обучение в начален, прогимназиален и гимназиален етан на средното образование
Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители от началния прогимназиалния и гимназиалния етап на средното училище, с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Педагогически взаимодействия в образователния процес. Многоезичие и мултикултурализъм в образователен контекст. Европейски политики в образованието. Европейски политики в езиковото обучение. Психологически предпоставки и образователни измерения на мултикултурализма. Етнокултурни сходства и различия (учители, родители, ученици) Съвременни ИКТ в образованието – съдържателни и технологични аспекти на приложението на социални мрежи, социални медии и уеб-базирани инструменти в обучението. Знания за Европа и ЕС в средното училище.

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:

  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Брой кредити:
  13
 • Време на провеждане:

  20 януари 2015 – 20 януари 2016 г.
 • Място на провеждане:
  ФФ / ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р М. Стойчева
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg