Предназначение:

за учители, преподаващи икономически дисциплини, география и икономика в професионални гимназии и СОУ с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Икономиката на знанието – измерител на социалния просперитет. Система за управление на качеството в училище в условията на променлива социална среда – обучителните процеси и тяхното позициониране в системата. Предприемачеството като ключова компетенция в Стратегия „Европа 2020“.

Добри практики на реално/симулативно работно място (УТФ, Ученическа компания). Интегративни тенденции в обучението по теория и практика на професията. Интерактивни практики в обучението. Класна, извъкласна и извънучилищна организация на образователния процес по предприемачество.

Изследване и оценяване напредъка в познавателната дейност на ученика. Методика. Показатели за оценка на учебно-познавателната дейност.

Приоритетни направления в географската наука.

Съвременни тенденции в географското образование: образователни технологии за развитие на географска култура; интегриране на ИКТ в обучението по география; формиране на модели на поведение в географското пространство чрез образование за развитие.

Психология на ученето. Индивидуализиране на процеса на учене и теорията за множествената интелигентност. Интеграция на ученици със СОП. Особености на психичните процеси, паметта, мисленето, речта (езика). Информационните технологии в образованието

Научно-изследователската работа на учителя. Педагогическата действителност като обект на изследване. Типология на педагогическите изследвания. Статистика за педагози. Статистически методи и инструменти в педагогическите изследвания.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа (след издаване на свидетелство за успешно завършена специализация се присъжда ІІІ ПКС).

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170