Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Форма на обучението: 

групово

Вид на обучението:

присъствено-дистанционно (очните занятия се провеждат събота, неделя и през ваканциите)

Предназначение:

за педагогически съветници и учители с висше педагогическо образование (само ОКС „бакалавър“ или „магистър“)

Тематична рамка:

Теория и практика на социално-психологическия тренинг. Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. Разрешаване на конфликти в училище. Превенция на агресия и насилие. Коучингът в училище. Взаимодействие на училището със социалната среда. Училищна готовност.

Завършилите успешно специализацията защитават дипломна работа и придобиват право да заемат длъжността „Педагогически съветник“ в съответствие с чл. 4а (2) на Инструкция №2/29.07.1994 г.

 • Вид:
  Едногодишна професионална квалификация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  март 2017 г. – март 2018 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  проф. д.пс.н Стойко Иванов
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720