Предназначение:

за главни и старши учители в професионалните гимназии по икономика и за всички които проявяват интерес към разглежданата проблематика.

Тематична рамка:

Системният подход при осигуряване и управление на качеството. Самооценка и оценка на дейностите в образователната институция на входа, в процеса и на изхода. Инструменти (оценъчни карти, анкетни карти, образователно портфолио). Мониторинг и контрол. Документално и кадрово осигуряване.

Системата за осигуряване и поддържане на качеството в училище и Система за финансовото управление и контрол (СФУК). Взаимна връзка и обусловеност. Нормативни документи.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020: предизвикателства пред средното образование.

Програмата завършва с изработване на схема по избран от обучаваните елемент от Системата за осигуряване и поддържане на качеството в училище.

 • Вид:
  Монофазна програма; тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort