Предназначение:

за учители с пета професионалноквалификационна степен, преподаващи икономическите дисциплини в професионални гимназии и средни общообразователни училища.

Тематична рамка:

Акценти на Икономическата стратегия „Европейски съюз – 2020“ и на икономиката, базирана на знанието, Eвропейска квалификационна рамка, Национална квалификационна рамка. Европейската кредитна система за професионално образование и обучение. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020), икономически приоритети на България и развитие на професионалното образование по икономика. Глобализация в образованието и актуални методи в обучението. Интегративни тенденции в обучението по икономически дисциплини. Интерактивни практики. Комплексно методическо познание на учителя. Оценителни процедури. Ефективност и ефикасност в обучение по икономически дисциплини в контекста на Икономическа стратегия „Европейски съюз – 2020“.

Програмата завършва с изработване на индивидуални проекти за писмен аргументиран отговор на въпрос от тематичната рамка.

 • Подготовка за:
  четвърта ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8
 • Брой кредити:
  0,5
 • Време на провеждане:
  18 май 2017
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort