Предназначение:

За учители по български език и литература, английски език, немски език, руски език, френски език; за учители, които преподават предмети на чужд език и други учители с интерес към проблематиката и защитили четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Европейски политики в образованието. Знания за Европа и ЕС в средното училище. Съвременни ИКТ в образованието – използване на дигитални и виртуални инструменти. Многоезичие и мултикултурализъм в образователен контекст. Психологически предпоставки и образователни измерения на мултикултурализма. Интерактивността в обучението. Създаване на добри педагогически практики.

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка.

Едногодишната специализация се осъществява съвместно от Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) с Философски факултет (ФФ) на СУ „Св. Климент Охридски“.

 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Брой кредити:
  13
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ФФ / ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р М. Стойчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720