Предназначение:

за учители по математика, информатика, информационни технологии и природни науки (физика, химия, биология) с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни образователни технологии. Психология на ученето. Опитно-изследователската дейност на учителя по математика, ИКТ и природни науки. Иновации в дидактиката на математиката, ИИТ и природни науки. Методология на математиката, ИИТ и природни науки като науки и като учебни предмети. Статистически методи за обработка на резултати от опитно-експерименталн данни.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа. Успешно защитилите получават документ за едногодишна следипломна специализация и за ІІІ ПКС.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация/присъствено-дистанционно обучение
 • Брой учебни часове:
  200
 • Брой кредити:
  12
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  доц. Д-р Даниела Миткова
  0879994231, danielamitkova@mail.bg;
  доц. д-р Николина Георгиева
  0889 55 95 63, nic_g@abv.bg;
  доц.д-р Нели Димитрова
  0898222732, neli_di@gbg.bg
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg, 02 8080 733