Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по математика, информатика и информационни технологии с четвърта професионалноквалификационна степен

Тематична рамка:

Съвременни образователни технологии. Психология на ученето. Опитноизследователската дейност на учителя по математика и ИКТ. Иновации в дидактиката на математиката и ИИТ. Методология на математиката и ИИТ, като науки и като учебни предмети.Статистически методи за обработка на резултати от опитно-експерименталн данни.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа. Успешно защитилите получават документ за едногодишна следипломна специализация и за ІІІ ПКС.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:

  Професионално-педагогическа специализация/присъствено-дистанционно обучение
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  4, 5, 6 февруари 2017 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Николина Георгиева
  nic_g@abv.bg; 0889 559 563
  ас. инж. Владимир Петров
  mcavip@yahoo.com; 0879 994 181
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg; 02 8080 724