Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по математика, информатика, информационни технологии и природни науки (физика, химия, биология) с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни образователни технологии. Психология на ученето. Опитно-изследователската дейност на учителя по математика, ИКТ и природни науки. Иновации в дидактиката на математиката, ИИТ и природни науки. Методология на математиката, ИИТ и природни науки като науки и като учебни предмети. Статистически методи за обработка на резултати от опитно-експерименталн данни.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа. Успешно защитилите получават документ за едногодишна следипломна специализация и за ІІІ ПКС.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация/присъствено-дистанционно обучение
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  Първи етап: 24–26 февруари 2018 г., 10 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Даниела Миткова
  0879 994231; danielamitkova@mail.bg;
  доц. д-р Николина Георгиева
  0889 559563; nic_g@abv.bg
  доц. д-р Нели Димитрова
  0898 222732; neli_di@gbg.bg
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg, тел. 028080733