Департамент за информация и усъвършенстване на учители | Организация на обучението по ЧЕ с акцент върху използването на ИКТ
Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

За учители по чужд език, които желаят да придобият V-IV професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към проблемите на ЧЕО и използването на ИКТ в образователния процес.

Тематична рамка:

Принципи на комуникативно ориентираното обучение. Преглед на комуникативните учебни методи. Съвременни тенденции и методи в ЧЕО. Контрол и оценяване на знанията и уменията на учениците. Прилагане на съвременни ИКТ в обучението по език. Специализирани съвременни образователни технологии в начален, основен и гимназиален етап на образование – технологични решения. Дидактическа експлоатация на специализираните обучителни инструменти.

Програмата завършва с обмен на конкретни идеи за подобряване на организацията на образователния процес по ЧЕ с акцент върху прилагането на ИКТ.

 • Подготовка за:
  V ПКС, IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:

  Йонка Ковачева
  diuu_katedra_xo; 02 8080 720