Предназначение:

За учители по чужд език, които желаят да придобият V-IV професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към проблемите на ЧЕО и използването на ИКТ в образователния процес.

Тематична рамка:

Принципи на комуникативно ориентираното обучение. Преглед на комуникативните учебни методи. Съвременни тенденции и методи в ЧЕО. Контрол и оценяване на знанията и уменията на учениците. Прилагане на съвременни ИКТ в обучението по език. Специализирани съвременни образователни технологии в начален, основен и гимназиален етап на образование – технологични решения. Дидактическа експлоатация на специализираните обучителни инструменти.

Програмата завършва с обмен на конкретни идеи за подобряване на организацията на образователния процес по ЧЕ с акцент върху прилагането на ИКТ.

 • Подготовка за:
  V ПКС, IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720