Предназначение:

за директори, учители от всички специалности, класни ръководители и други педагогически специалисти

Тематична рамка:

Преглед и сравнение на способностите и талантите, идентифицирани и дефинирани като „умения за XXI век“ според Европейската комисия, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. Теоретична рамка за определяне на уменията за XXI век от гледна точка на теориите за оценяване на развитието на ученика. Добри практики за методика и педагогически стратегии за развиване и оценяване на уменията за XXI век. Компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за комплексната жизнена и работна среда.

След успешно преминаване на уебинара участниците:

 • ще повишат своята информираност за стандартите за създаване на умения за XXI век, изработени от водещи образователни институции;
 • ще могат успешно да свързват технологиите с учебното съдържание и педагогиката, както и творчески да използват учебните ресурси за специфичните цели усвояване на знания и умения за XXI век;
 • ще могат да прилагат иновативни комплексни методи за оценяване на знанията и уменията;
 • ще развият компетентности, необходими на учителя за предаване на знания и създаване на умения за XXI век.
 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  21-22.03.2020 г.
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг