Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Едногодишна професионално-педагогическа специализация

Предназначение:

за учители по математика, природни науки – физика, химия, биология и информационни технологии с четвърта професионалноквалификационна степен (за придобиване на ІІІ ПКС)

Тематична рамка:

Учебният план съдържа учебни дисциплини, обвързани с важни образователни приоритети – интерактивност, таксономичен подход, компетентностен подход, учене чрез сътрудничество, проектно обучение, учене чрез изследване и други съвременни модели за учене и преподаване. Включени са учебни дисциплини, насочени към усъвършенстване на професионалните компетентности на учителя – методология на науката, контрол и оценяване на знанията, изследователската дейност на учителя, портфолио на учителя, превенция на агресията.

Начин на завършване: защита на дипломна работа

 • Подготовка за:
  ІІІ ПКС
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  Първи етап: 26.01-27.01.2019 г., 10 часа
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Даниела Миткова, 0879 994231
  danielamitkova@mail.bg;
  доц. д-р Николина Георгиева, 0889 559563
  nic_g@abv.bg
  доц. д-р Нели Димитрова, 0898 222732
  neli_di@gbg.bg
  Нина Кожушкова, 02 8080 733
  nbog@abv.bg