Предназначение:

за педагогически специалисти с четвърта професионалноквалификационна степен, проявяващи интерес към представената проблематика

Тематична рамка:

Трансформациите в образователната система.
Компетентностният подход в управлението на съвременното училище. Развитие на професионалната компетентност на педагогическите специалисти.  Комуникативни умения на мениджъра.