Предназначение: за учители с трета или втора професионалноквалификацион-на степен, преподаващи икономическите дисциплини в професионални гимна-зии и средни общообразователни училища.

Анотация:

Педагогически иновации. Специфика на иновационно педагогическо изследване в сравнение с диагностична процедура и дипломна работа за описание на добра педагогическа практика. Примерна структура на писмена разработка с иновационно-изследователски характер. ДОС по професията в условията на динамично развитие на образователната среда Статистически процедури за обработка и анализ на емпирични данни. Описание и представяне на иновационно педагогическо изследване  по икономическите дисциплини.

Училищно-образователна диагностика. Специфика на диагностично-изследователската процедура в сравнение с иновационно педагогическо изследване и дипломна работа за описание на добра педагогическа практика. Примерна структура на писмена разработка с диагностично-изследователски характер. Статистически процедури за обработка и анализ на емпирични данни. Описание и представяне на диагностично-изследователска процедура по икономическите дисциплини.

Програмата завършва с обсъждане на проекти на участниците за иновационно/диагностично изследване по икономическите дисциплини.

 

 • Подготовка за:
  I ПКС, II ПКС
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  1–2 февруари 2020 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:

  snenova@diuu.uni-sofia.bg
  0887 361170