ас. д-р Даринка Игнатова

ас. д-р Даринка Игнатова, СУ „Св. Климент Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители
darinka_bg68@yahoo.com