Десислава Денева

Десислава Денева, докторант в Националната художествена академия, София
desidenevart@gmail.com