Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Изпратете заялението и проверете пощата си. Възможно е съобщението да е попаднало в папка „СПАМ“. Ако допуснете грешка, не попълвайте друго заявление! Изпратете e-mail на lgerginsky@diuu.uni-sofia.bg с описание на проблема и необходимите корекции. Задължително напишете ЕГН на лицето, на чието име е подадено заявлението! Може да звъните и на тел. 02 8080 721. Преди да подавате заявление, прочетете внимателно Условията за кандидатстване!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявявам желанието си да бъда допуснат(а) до процедура за придобиване на