Присъдена V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 на МОН – 2018 г.