Изисквания към техническото оформяне на предлаганите за публикуване в електронното списание на ДИУУ статии

Общи указания за подготовката на ръкописа

Ръкописите може да бъдат на български, английски или руски език, съобразно с желанието на автора. Трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавие на статията, след което следват имената на авторите, техните академични степени и длъжности (ако имат такива), училища или научни организации; резюме; ключови думи; пълен текст; приложения (ако има такива); бележки; литература; електронни адреси на авторите.


Изисквания към техническото оформяне
 • Обем на статията: до 15 страници
 • Шрифт: Times New Roman, 12, разредка 1,5
 • Формат: MS Word (doc, docx)
 • Резюме: 120–150 думи

Чертежи, схеми, формули

Желателно е да са във векторен формат – CorelDraw (CDR) или Adobe Illustrator (AI, EPS). Допустими формати за растерни изображения: JPG, TIF, PNG; мин. разделителна способност 150 dpi / или основа 700 px. Формулите да са набрани на MathType или с вградената в MS Word програма за писане на формули, или подготвени като изображения.


Литература и бележки

Списъкът на използваната литература трябва да съдържа източници, които са достъпни за проверка или справки. Цитирането на интернет източници се допуска, ако това наистина е необходимо; поместват се след литературата или в бележките, и то в предпочитания Portable Document Format (PDF). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.
Представянето на литературните източници в списъка на използваната литература става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за образованието.

Ето някои примери:

Списания
 1. Каишев, Р. (1998). Автобиографични бележки. Химия, 7, 112–119.

В основния текст се цитира като: Каишев (1998) или (Каишев, 1998).

 1. Missen, R.W. & Smith, W.R. (1989). A question of basic chemical literacy? J. Chem. Educ., 66, 217–218.

В основния текст се цитира като: Missen & Smith (1989) или (Missen & Smith, 1989).
Ако се цитира списание, в което номерацията на всяка книжка от даден том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също се посочва в библиографското описание на източника:

 1. Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19 (7–8), 82–105.

Книги
 1. Mэрион, Д.Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир.
 2. Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science education standards. Washington: National Academies Press.

Книги/сборници с редактор
 1. Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (с. 44–104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“.
 2. Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes (pp. 59–89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Материали, които не отговарят на посочените технически изисквания, няма да бъдат разглеждани и рецензирани.
Цена за публикуване на 1 стандартна страница (1800 знака) – 5 лева.
Платежното нареждане да се сканира и  изпрати заедно с материала за публикуване като прикачен файл.
Сумата се превежда по банков път по сметката на Департамента:

Получател: СУ „Св. Климент Охридски“
IBAN: BG52BNBG96613100174301
BIC: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление

В основание за плащане се вписва: Публикация ДИУУ – [брой страници].
Моля, ако плащането е институционално, в платежното нареждане посочвайте наименование на образователната институция и БУЛСТАТ.