доц. д-р Захари Захариев

0
доц. д-р Захари Захариев
 

Доц. д-р Захари Захариев е преподавател по методика на обучението по философски дисциплини в Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“. Неговите научни интереси са в областта на образованието за демократично гражданство, интеркултурното образование, образованието в толерантност и антидискриминация, образованието по права на човека и права на детето.

Ръководител е на повече от 15 международни и национални проекти в областта на образованието (със специално внимание към малцинствата в риск, вкл. ромското население) и на работна група за изработване на Национален доклад по проект „Учителите на бъдещето“ на Международната организация на труда. Председател е на Националната комисия за Национална олимпиада по гражданско образование и на Националната комисия за Национален конкурс за учители.

Доц. Захариев има над 100 публикации – монографии, научни статии, учебни материали и програми по философия и гражданско образование в България и в чужбина.