проф. дпн Албена Чавдарова

0
проф. дпн Албена Чавдарова
albenachavdarova@gmail.com
 

Проф. дпн Албена Чавдарова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Нейните научни интереси са в областта на история на образованието и педагогическите науки, на педагогическото образование и квалификация на учителите в исторически и съвременен контекст, на история на социалната работа. Гост-лектор е в редица университети в Германия и Австрия, както и участник в многобройни научни форуми в страната и чужбина. През последните пет години участва като ръководител и член на екип в над 15 проекта, част от които и международни.

Проф. Чавдарова има публикувани 4 книги, над 15 студии, както и повече от 100 статии в български и чуждестранни издания. Член е на Съюза на учените в България, на Международното Хербартово общество (Германия), както и на редколегиите на сп. „Педагогика“, сп. „Наука“, сп. „Sodobna Pedagogika“ (Словения), сп. „Социална работа“.

Заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ (2011-2015).