Департаментният научен съвет обединява хабилитирани представители от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ), Департамента по спорт (ДС) и Департамента за езиково обучение (ДЕО), като осъществява дейности във връзка с академичното развитие на преподавателите от тези институции. На проведеното заседание за негов председател бе избран проф. дн Димитър Веселинов, който замени на този пост проф. дн Росица Пенкова. Департаментният научен съвет дава научни степени и избира академични длъжности в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски” в област висше образование „1. Педагогически науки“, професионално направление „1.3. Педагогика на обучението по конкретни дисциплини“.