Парични вноски при подаване на документи за придобиване на ПКС

При подаване на документите за придобиване на професионалноквалификационни степени въз основа на решение на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ кандидатите внасят следните такси:

Наименование на услугата Цена (лв.)
Процедура за придобиване на V ПКС 73,00
Процедура за придобиване на ІV ПКС 96,00
Процедура за придобиване на ІІІ ПКС 50,00
Процедура за придобиване на ІІ ПКС 91,00
Процедура за придобиване на І ПКС 102,00

Таксите могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • С банков превод по сметката на СУ „Св. Климент Охридски“.
  IBAN: BG52BNBG96613100174301
  BIC: BNBGBGSD
  БНБ – Централно управление
  Получател: СУ „Св. Климент Охридски“
  При банков превод комисионата по превода е за сметка на вносителя.

Моля, в платежното нареждане посочвайте следната информация:

Три имена и ЕГН
   или 
Наименование на образователната институция и БУЛСТАТ.

В основание за плащане се вписва:

ДИУУ – процедура за V / ІV / ІІІ / ІІ / І ПКС