Преподаватели

проф. дфн Димитър Веселинов
Директор
dvesselinov@diuu.bg
02 8080 733

доц. д-р Мариета Савчева
Ръководител катедра, Методика на обучението по изобразително изкуство
msavcheva@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 726

проф. дпн Росица Пенкова
Методика на обучението по БЕЛ
rpenkova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 733

доц. д-р Захари Захариев
Методика на обучението по философските дисциплини
zzahariev@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 731

доц. д-р Катя Гетова
Предучилищна педагогика, педагогика на ранното детство, детска психология
kdimova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 715

гл. ас. д-р Петър Петров
Педагогика, Управление на образованието
pveselinov@diuu.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Даринка Игнатова
Методика на обучението по ФВС
dignatova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 735

гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
Методика на обучението по английски език
mivanova@diuu.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Весела Мирчева
Начална училищна педагогика
vstefanova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 764

доц. д-р Даниела Миткова
Методика на обучението по химия
danielamitkova@mail.bg
02 8080 714

доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
Методика на обучението по география
dpetkova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 723

гл. ас. д-р Георги Кожухаров
Методика на обучението по икономика
snenova@diuu.uni-sofia.bg

доц. д-р инж. Катя Стоянова
Методика на обучението по архитектура, строителство и геодезия
kstoianova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 718

доц. д-р Нели Димитрова
Методика на обучението по физика
ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 757

ас. инж. Здравка Костадинова
Методика на обучението по транспорт и енергетика, Методика на обучението по БДП
zkostadinova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 755

ас. Калин Ангелов
Методика на обучението по математика
kaangelov1@uni-sofia.bg