Преподаватели

 

проф. дфн Димитър Веселинов
Директор
dvesselinov@diuu.bg
02 8080 733

доц. д-р Мариета Савчева
Ръководител катедра, Методика на обучението по изобразително изкуство
msavcheva@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 726

доц. д-р Захари Захариев
Методика на обучението по философските дисциплини
zzahariev@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 731

доц. д-р Катя Гетова
Предучилищна педагогика, педагогика на ранното детство, детска психология
kdimova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 715

гл. ас. дн Даринка Игнатова
Методика на обучението по ФВС
dignatova@diuu.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Весела Мирчева
Начална училищна педагогика
vstefanova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 764

доц. д-р Даниела Миткова
Методика на обучението по химия
danielamitkova@mail.bg
02 8080 714

доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
Методика на обучението по география
dpetkova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 723

гл. ас. д-р Георги Кожухаров
Методика на обучението по икономика
gkozhuharov@diuu.uni-sofia.bg

доц. д-р Нели Димитрова
Методика на обучението по физика
ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 757

проф. дпн Магдалена Костова-Панайотова
Методика на обучението по БЕЛ
mpanayotova@diuu.uni-sofia.bg

ас. инж. Здравка Костадинова
Методика на обучението по транспорт и енергетика
Методика на обучението по БДП
zkostadinova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 755

ас. д-р Калин Ангелов
Методика на обучението по математика
kaangelov1@uni-sofia.bg

ас. Ирина Ангелова
Методика на обучението по конструктивно-технически дейности в предучилищна възраст
iangelova@diuu.uni-sofia.bg

ас. д-р Петър Тодоров
Методика на чуждоезиковото обучение – германски езици
ptodorov@diuu.uni-sofia.bg
petardt@uni-sofia.bg

ас. Красимира Дешева
Методика на обучението по история и география
kdesheva@diuu.uni-sofia.bg

ас. Ния Николова
Методика на обучението по чужд език за началното училище – английски език
nia.nikolova@diuu.uni-sofia.bg