Мисия и визия

Мисия
  • да реализира основните принципи на университетската идея за успешно продължаващо образование и осъществяване на връзка между началната подготовка на учителите и тяхната постоянна допълнителна квалификация и професионално развитие;
  • да пренася и продължава във времето най-добрите традиции в перманентната квалификация на педагогическите специалисти, като утвърждава съзнание и стремеж у българските учители за постоянно самоусъвършенстване и професионално развитие.

Департаментът е добре познато звено на българската Алма Матер – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с призвание да служи на учителя и да го подкрепя, като отстоява мъдра държавна грижа за квалификацията на педагогическите специалисти в страната и нашата диаспора по света.

  • Нашата подкрепа е както за напредването на педагогическите специалисти в тяхното кариерно развитие, съгласно Постановление №254/26.10.2009 г. на Министерския съвет, така паралелно с това и за професионалноквалификационното им израстване, съгласно петте степени, регламентирани в Наредба №5 на Министерството на образованието.
  • Департаментът е призван да подкрепя мотивацията на педагогическите специалисти за образование през целия живот.
  • Да им предоставя възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява на академично равнище и конкретизира в синхрон с потребностите на практиката.
  • Да развива и обогатява образователните програми с оглед на световните постижения на знанието и в съответствие с потребностите на обществото.
  • Да установява високи стандарти на преподаване и прилагане на образователни технологии.
Визия

Основава се на мрежова организация на обучителите (преподавателите) за пълноценно задоволяване на потребителското търсене на образователния пазар и привличане на голям брой клиенти (педагогически специалисти в средното образование). Такава постановка предполага възможности за нов поглед към финансиране на обучението (продължаващото образование) на педагогическите специалисти.