Условия за кандидатстване

Общо изискване за всички ПКС е кандидатите да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и 3 от КТ, освен ако последното не е заличено.

За ІV, ІІІ, ІІ и І ПКС – трябва да имат най-малко една година педагогически стаж от придобиването на предходната ПКС.

V ПКС могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
 1. към момента на кандидатстване трябва да имат най-малко две години педагогически стаж;
 2. издържат с успех най-малко много добър 4,50 устен изпит по конспект.

Без полагане на изпит – педагогически кадри, които отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 2 от Наредба № 12 от 1.9.2016 г. и представят грамоти и други награди на свои ученици за изяви на национално и международно равнище, организирани от МОН в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.

ІV ПКС могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
 1. имат пета професионалноквалификационна степен;
 2. издържат с успех най-малко много добър 4,50 писмен изпит по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът.
ІІІ ПКС могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
 1. имат четвърта професионалноквалификационна степен;
 2. завършат едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50.

Специализацията трябва да отговаря на следните условия:

 • да има за цел повишаване на професионално-педагогическото майсторство на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;
 • да се провежда по учебен план, в който най-малко 50% от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;
 • присъствените занятия по учебния план да бъдат не по-малко от 200 учебни часа.

На завършилите специализацията се издава свидетелство по образец.

Педагогически кадри, които са завършили успешно професионално-педагогическа специализация, организирана от чуждестранно висше училище, имат право да придобият трета професионалноквалификационна степен, когато:

 • са спазили всички останали изисквания за придобиване на трета професионалноквалификационна степен;
 • съдържанието и организацията на специализацията отговаря на изискванията;
 • документът за завършената специализация е легализиран от МОН.
ІІ ПКС могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
 1. имат трета професионалноквалификационна степен;
 2. след придобиването на трета професионалноквалификационна степен защитят с успех най-малко много добър 4,50 писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена от кандидатите диагностична процедура.
І ПКС могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:
 1. имат втора професионално-квалификационна степен;
 2. успешно защитят свързана с педагогическата практика на кандидата писмена разработка с изследователски и иновационен характер;
 3. представят публикации в специализирани издания (списания, включително електронното списание на ДИУУ) по професионално-педагогически проблеми, свързани с темата на писмената разработка.