История

Историята на Департамента за информация в усъвършенстване на учители (ДИУУ) започва на 1 януари 1953 г., когато се създава Институт за усъвършенстване на учители (ИУУ) с Постановление на МС №472/13.06.1952 г.

През 1983 г. ИУУ е преобразуван в Централен институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри (ЦИУРК) и е включен в състава на Софийския университет.

С ПМС №41/16.02.2001 г. ЦИУРК е преобразуван в Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Част от вдъхновения и качествено работещ академичен състав на бившия Институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри, чийто приемник е ДИУУ

Дейността на Департамента успешно съчетава традициите и съвременните европейски тенденции в развитието на квалификацията на педагогическите специалисти в системата на средното образование. Новите програми за продължаващо образование са разработени на основата на съвременни образователни технологии, реализират се модели за кариерно развитие и професионално усъвършенстване.

Партньорството на ДИУУ с различни институции и организации разширява, дообогатява и подпомага квалификационната дейност в сферата на продължаващото образование. Департаментът участва активно в разработването и реализирането на национални и международни проекти и програми в областта на образованието и продължаващото обучение.