Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Заявка за участие в VII есенен научно-образователен форум „Съвременни педагогически технологии в образованието“.
София, 10-11 ноември 2017 г. –> https://diuu.bg/vii-forum/
ВАЖНО! Тъй като 29 и 30 юли са почивни дни, ДИУУ ще приема документи и на 31 юли (понеделник).

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 1 юни до 30 юли е срокът за подаване на документи за придобиване на професионалноквалификационна степен (ПКС) – Сесия 2017 г.

Напомняме Ви, че за да кандидатствате за 5 ПКС, трябва да имате минимум 2 календарни години педагогически стаж.

Изискване към кандидатите за всички ПКС е да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната ПКС!

От тази година влиза в сила изискването при подаването на документите да представите и документи, удостоверяващи присъдени или признати квалификационни кредити, които трябва да са издадени след м. септември 2016 г. от висши училища и организации, включени в Информационния регистър на МОН.

Документите на групи, заявили изпит на място, се подават заедно, на цялата група, придружени със заявка и списък на кандидатите (три имена, специалност и ПКС)!

Документи се подават в стая 107 на ДИУУ. Приемно време: 9.30 – 12.00 ч.; 13.30 – 16.00 ч.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В ДИУУ