Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 1 юни до 30 юли е срокът за подаване на документи за придобиване на професионалноквалификационна степен (ПКС) – Сесия 2018 г.

Напомняме Ви, че за да кандидатствате за 5 ПКС, трябва да имате минимум 2 календарни години педагогически стаж към датата на подаване на документите (последна дата 30 юли 2018 г.).

Квалификационните кредити трябва да са от обучения, проведени след придобиването на предходната ПКС. Обученията се провеждат от висши училища и организации, включени в Информационния регистър на МОН.

Документите на групи, заявили изпит на място, се подават заедно, на цялата група, придружени със заявка и списък на участниците (три имена, специалност и за коя ПКС кандидатства)!

Документи се подават в стая 107 на ДИУУ. Приемно време: 9.30 – 12.00 ч.; 13.30 – 16.00 ч.
Може да ги изпратите и по пощата, като на всички копия напишете ВЯРНО С ОРИГИНАЛА и се подпишете. При нередовни документи или установени пропуски документите ще Ви бъдат върнати.

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящата изпитна сесия 2018 г. се организират следните тематични обучения в ДИУУ за подготовка за 5 и 4 ПКС

Катедра „Хуманитарно образование“

Специалности Пета ПКС Зала Четвърта ПКС Зала
Български език 1–2.06.   1–2.06.  
Английски език 1–2.06.   1–2.06.   
Испански език 1–2.06.   1–2.06.  
Немски език 1–2.06.   1–2.06.  
Руски език 1–2.06.   1–2.06.  
Френски език 1–2.06.   1–2.06.  
Философия 23–24.06.   29–30.06.  
История 23–24.06.   29–30.06.  
Изобразително изкуство 13–14.05.   14–15.05.  
Музика 13–14.05.   14–15.05.  
Физическо възпитание 13–14.05.   14–15.05.  
Предучилищно възпитание 11–12.06.   14–15.06.  
Начално образование 6–7.06.   7–8.06.  
Психология, педагогика и педагогически съветници 6–7.06.   7–8.06.  
Специална педагогика 23–24.06.   22–23.06.  

За справки и записвания: Йонка Ковачева – тел.: 02 8080  720; email: diuu_katedra_xo@abv.bg

Забележка: Залите за провеждане на обучение ще бъдат обявени допълнително в деня на курса.

Катедра „Природоматематическо и професионално образование“

Специалности Пета ПКС Зала Четвърта ПКС Зала
Управление на образованието 5–7.07.   13–15.07.  
Математика 9–10.06.   2–3.06.   
Информатика 23–24.06.   22–23.06.  
Химия 23–24.06.   5–6.07.  
Биология 23–24.06.   5–6.07. БФ, зала 438
География 3–4.06.  324 9–10.06.  324
Физика 23–24.06.   5–6.07.  
Електротехника 9–10.06.   2–3.06.  
Лека промишленост 9–10.06.   2–3.06.  
Икономика 13–14.05.  505 13–14.05. 505 
Хим. промишленост и ХВП 9–10.06.   2–3.06.  
МСС и СС 9–10.06.   2–3.06.  
Транспорт и енергетика 9–10.06.   2–3.06.  
Бит и технологии 9–10.06.   2–3.06.  

За справки и записвания: Нина Кожушкова – тел: 02 8080 733, e–mail: nkojushkova@diuu.uni-sofia.bg

Забележка: Залите за провеждане на обучение ще бъдат обявени допълнително в деня на курса.

Свидетелствата за придобита V, IV, II и I ПКС за 2017 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ всеки работен ден от 9 до 12 и от 13:30 до 16 ч.
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В ДИУУ