Обучения в департамента

 

Курсовете са предназначени за учители и други педагогически специалисти от цялата страна.

Съдържанието на курсовете е съобразено с нормативните промени и с приоритетите в системата на средното образование в България: проблемно базирано обучение; интерактивният подход в обучението; ИКТ в образованието. Използване на Web 2.0 инструменти в обучението; използване на интерактивна дъска в образователния процес; междукултурни взаимодействия в училище; интегриране на гражданското образование в учебното съдържание; образование за околна среда и устойчиво развитие; проектно базирано обучение; разрешаване на конфликти в училище; оценяване в образованието; активното учене в обучението; училищна готовност; взаимодействия в образователната среда и извън нея; диагностиране на специални образователни потребности; образователният мениджмънт в условията на учене през целия живот; предприемачеството – ключова компетентност в образователната подготовка; модулният подход в обучението; методика на обучението по безопасност на движението по пътищата; европейски модели на дидактически технологии и др.

Курсовете имат за цел повишаване на равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Обучението в Департамента се осъществява от квалифициран преподавателски състав съвместно с преподаватели от всички факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, които подготвят учители, и в партньорство с правителствени и неправителствени национални и международни организации, които осъществяват квалификация. Значителна част от преподавателите са съавтори на Държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебни програми, учебници и учебни помагала, координатори на международни проекти, лектори в международни обучителни програми за учители.

Обучението на педагогическите специалисти в ДИУУ се валидира освен чрез свидетелствата за ПКС и чрез удостоверение с начислени кредити, съобразно с Постановление №215 на МС за приемане на Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, и Наредба №21 на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.