Общи правила за присъждане на ПКС

 

1. Държавата поема отговорност към квалификацията на учителите, като осигурява квалификационния минимум за всеки атестационен период (на 4 години) – минимум квалификационни кредити (3 бр., равни на 48 академични часа).

2. При спазване на нормативно определените изисквания на педагогическите специалисти се присъждат последователно пет професионалноквалификационни степени (ПКС) – от пета до първа.

3. Присъдената ПКС е изискване за заемане на по-висока длъжност в системата на образованието. Има възможност експертите на различни равнища в образованието също да придобиват ПКС.

4. Към момента на кандидатстване (от 1 юни до 31 юли), т.е. най-късно до 31 юли, кандидатът за пета ПКС трябва да има 2 години педагогически стаж.

5. Документите за V, ІV, ІІ и І ПКС се подават от 1 юни до 31 юли всяка година, а за ІІІ ПКС – през цялата година, след завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация.

6. Сесията за изпитите за пета и четвърта ПКС, както и защитите на писмени разработки за втора и първа ПКС се осъществява от 15 септември до 15 ноември всяка година, т.е. І, ІІ, ІV и V ПКС се присъждат веднъж годишно.

7. В Наредба №15 е регламентиран необходимият минимум от опори и ориентири на кандидатите за придобиване на ПКС. Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) осъществява процедурите по присъждане на ПКС и поема отговорността за създаване на необходимите условия и критерии за обективно оценяване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти.

Придобиване на пета ПКС

Кандидатите трябва да имат две години педагогически стаж към датата на подаване на документите (последната дата е 31 юли) и да представят удостоверение за един квалификационен кредит, получен за 16 часа обучение. Изборът на квалификационен курс е свободен.

Изпитът за пета ПКС е устен и е по педагогически, общодидактически и частнометодически проблеми.

Успешно положен е изпитът с успех не по-нисък от много добър 4,50.

При кандидатстване за пета ПКС по чл. 58, ал. 2 от Наредбата трябва да се представят най-малко 2 награди на отличени ученици. Кандидатите следва да бъдат информирани за резултатите до 14 септември, за да е възможно онези, които не са одобрени, да положат устен изпит по установения ред в изпитната сесия.

Придобиване на четвърта ПКС

Кандидатите е необходимо да представят един квалификационен кредит, получен от обучение, проведено след придобиването на пета ПКС. Кандидатът е свободен да избира квалификационния курс.

Изпитната процедура изисква писмено разработване на въпрос по специалността, т.е. по предметната научна област, която учителят преподава в училище. Писменият изпит е с продължителност 4 часа. Писмената работа се оценява от комисия в ДИУУ. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

Успешно положен е изпитът с успех не по-нисък от много добър 4,50.

Придобиване на трета ПКС

Необходимо условие за придобиване на трета ПКС е успешно завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация. След получено свидетелство за едногодишната специализация кандидатът може да подаде документи за присъждане на трета ПКС.

Придобиване на втора ПКС

За придобиване на втора професионалноквалификационна степен кандидатите е необходимо да усъвършенстват уменията си за изследователска дейност. При кандидатстване (от 1 юни до 31 юли) представят 2 квалификационни кредита и писмена разработка, в която проявяват своите умения да прилагат в професионалната си дейност диагностични процедури с оглед вземането на оптимални педагогически решения.

Писмената разработка се оценява от рецензент. При отрицателна рецензия кандидатът не се допуска до защита. Защитата на писмената разработка се осъществява пред комисия в ДИУУ. Успешна е защитата с най-ниска оценка много добър 4,50.

Придобиване на първа ПКС

За придобиване на първа професионалноквалификационна степен се представя и защитава писмена разработка с изследователски и иновационен характер. Необходими са и най-малко две публикации по темата. Ако липсват публикации или те не са свързани с темата, кандидатът не се допуска до защита. За кандидатстване (от 1 юни до 31 юли) се изискват 3 квалификационни кредита. Писмената разработка се защитава пред комисия в ДИУУ.

Писмената разработка се рецензира от двама рецензенти. Ако едната от рецензиите е отрицателна, кандидатът се допуска до защита. Ако и двете рецензии са отрицателни, кандидатът не се допуска до защита.

Департаментът взема решение за начина на гласуване в комисията, която присъжда първа ПКС – тайно или явно да е гласуването.