Професионалноквалификационни степени

На педагогическите кадри, придобили професионалноквалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по реда, определен от МОН.

Педагогическите кадри могат да придобиват следните професионалноквалификационни степени:

  • Пета ПКС – след успешно положен устен изпит по конспект
  • Четвърта ПКС – след успешно положен писмен изпит по конспект
  • Трета ПКС – след успешно завършване на едногодишна професионално-педагогическа специализация
  • Втора ПКС – след успешна защита на писмена разработка, свързана с анализ на приложена от кандидатите диагностична процедура
  • Първа ПКС – след успешна защита на свързана с педагогическата практика на кандидата писмена разработка с изследователски и иновационен характер

Как може да кандидатствате?

Чрез регистрация в електронната платформа КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПКС