Документи за ПКС

Важно! Документите се подават само електронно. Преди да пристъпите към кандидатстване, подгответе и сканирайте необходимите документи:

 1. Диплома за завършено висше образование;
 2. Свидетелство за допълнителна квалификация (ако полагате изпит по специалност, различна от тази в дипломата Ви за висше образование);
 3. Документ за присъдена професионална квалификация „учител“ или придобита педагогическа правоспособност, ако тяхното наличие не е удостоверено чрез дипломата за завършено висше образование;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка – формуляр свалете от ТУК (моля, не изпращайте копие на трудовата книжка!);
 5. Документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити от институции, одобрени и включени в Регистъра на МОН. Кредитите трябва да са от обучения, проведени след придобиването на предходната ПКС:
 • за 5 ПКС – 1 квалификационен кредит (16 академични часа);
 • за 4 ПКС – 1 квалификационен кредит (16 академични часа);
 • за 2 ПКС – 2 квалификационни кредита (32 академични часа);
 • за 1 ПКС – 3 квалификационни кредита (48 академични часа).
 1. Документ за присъдена предходна професионалноквалификационна степен, освен в случаите за кандидатстване за пета професионалноквалификационна степен;
 2. Документ за платена такса за процедура за ПКС.