В рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ за 2022 г. департаментите (ДИУУ, ДС и ДЕО) при СУ „Св. Кл. Охридски” обявяват конкурс за:

 

Кандидати: Брой места: Работно време: Срок:
Млади учени[1] 1 4 часа 6 месеца
Постдокторанти[2] 3 4 часа 6 месеца

 

  1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ и „постдокторант“ до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ не по-рано от 10.03.2013 г., а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ не по-рано от 10.03.2018 г.

Местата за млади учени и постдокторанти с работно време 4 часа са насочени към щатни преподаватели на трите департамента[3]

 

  1. Задължения на одобрените кандидати

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с научните приоритети, заложени в НСРНИ[4] в РБ 2017-2030 и ИСИС[5] на РБ 2014-2020.

От особено значение за департаментите са следните приоритети:

 Фундаментални изследванияинспирирани от ясното очакване на полза и възможни дългосрочни приложения (НСРНИ);

 Изследвания, насочени към решаване на конкретни проблеми в практиката (НСРНИ).

 

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване.

В края на срока на договора кандидатите представят отчет за изпълнението на дейностите по проекта.

Проектното предложение и отчетът се оценяват от комисия от експерти – хабилитирани преподаватели.

 

  1. Документи за кандидатстване

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Автобиография;

3.3. Копие от диплома за придобита първа ОКС „магистър“ или първа ОНС „доктор“ в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.4. Списък с резултати от научноизследователска дейност (публикации, участие в конференции, участия в изследователски проекти), както и копия на включените в списъка публикации:

3.5. Проектно предложение (по образец);

3.6. Декларация (по образец).

 

Срок за подаване на проектни предложения: 

до 17.00 ч. на 01.09.2022 г.

Документите се подават по имейл: diuu_r@abv.bg

 

  1. Етапи на конкурса

Оценяване: до 12.09.2022 г.

Уведомяване на кандидатите: до 15.09.2022 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 09.10.2022 г.

 

  1. Критерии за оценка на проектни предложения

 

 

 

Критерии Точки за брой Макс. брой Макс. точки
1. Публикации      
1.1.        Монография /над 100 страници/ 20 1 20
1.2.        Студия 5 1 5
1.3.        Статия (вкл. в сборник от конференция) 2 5 10
2. Конференции /международни и национални/ 2 3 6
3. Проекти
3.1. Международни и национални 4 1 4
3.2. На департаментите 5 1 5

 

4. Оригиналност, приносен характер, график и изпълнимост на проектното предложение  

до 50 точки

 

Максимум 100 точки

Точкуват се онези от включените в списъка с научна продукция единици, които са тясно свързани с темата на проектното предложение.

Точкуват се само самостоятелни публикации (не в съавторство).

_________

[1] „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[2] „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[3] Нямат право да кандидатстват, ако работят на втори трудов договор.

[4] Национална стратегия за развитие на научните изследвания

[5] Иновационна стратегия за интелигентна специализация

 


РЕЗУЛТАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

І. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
КРИТЕРИИ БРОЙ ТОЧКИ ЗА:
  ПОСТДОКТОРАНТИ МЛАДИ УЧЕНИ
  Кандидат № 1 Кандидат№ 3 Кандидат

№ 4

Кандидат № 5 Кандидат
№ 2
1. Монография /над 100 страници/ 20 0 20 0 20
2. Студия 5 0 0 0 0
3. Статия (вкл. в сборник от конференция) 10 10 10 10 6
4. Конференции
/международни и национални/
6 6 6 6 0
5. Международни и национални проекти 4 0 0 4 0
6. Проекти на департаментите 5 5 5 0 0
Общо:   50т. 21 т. 41 т 20 т. 26т.
ІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
1. Новост и актуалност на проблема 6 6 5 5 5
2. Възможност за активно влияние върху други области на науката 3 4 3 3 4
3. Ясно и точно формулиране на целта и задачите 6 6 6 6 6
4. Реалистичност на поставената цел с оглед на времевите рамки за изпълнение на проекта 6 5 5 6 5
5. Актуалност и релевантност на теоретико-методологичната рамка 5 5 4 5 4
6. Фундаменталност/ приложимост на очакваните резултати 6 5 5 4 6
7. Разпространение на резултатите 6 5 6 6 5
8. Потенциал за по-нататъшно развитие на проекта 6 6 5 6 5
9. Представяне на проектното предложение при спазване на структурата и обема по посочения образец в конкурса 6 6 6 5 5
Общо:   50 т.  48 т. 45 т. 46 т. 45 т.
ОБЩА ОЦЕНКА ЗА КОНКУРСА:  95 т. 69 т. 86т. 66 т. 71 т.

 

В конкурса за постдокторанти са одобрени кандидатите № 1, № 3 и № 4.
В конкурса за млади учени е одобрен кандидат № 2.