В рамките на третата фаза на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ департаментите (ДИУУ, ДС и ДЕО) при СУ „Св. Кл. Охридски” обявяват конкурс за:

 

Кандидати:

 

Брой места:

 

Работно време:

 

Срок:

Млади учени[1]

1

4 часа

9 месеца
Постдокторанти[2]

2

4 часа

6 месеца

 

  1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ и „постдокторант“ до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ не по-рано от 31.12.2011 г., а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ не по-рано от 30.09.2016 г.

Местата за млади учени и постдокторанти с работно време 4 часа са насочени към щатни преподаватели на трите департамента[3]

 

  1. Задължения на одобрените кандидати 

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с научните приоритети, заложени в НСРНИ[4] в РБ 2017-2030 и ИСИС[5] на РБ 2014-2020.

От особено значение за департаментите са следните приоритети:

 Фундаментални изследванияинспирирани от ясното очакване на полза и възможни дългосрочни приложения (НСРНИ);

 Изследвания, насочени към решаване на конкретни проблеми в практиката (НСРНИ).

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване.

В края на срока на договора кандидатите представят отчет за изпълнението на дейностите по проекта.

Проектното предложение и отчетът се оценяват от комисия от експерти – хабилитирани преподаватели.

 

  1. Документи за кандидатстване 

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Автобиография;

3.3. Копие от диплома за придобита първа ОКС „магистър“ или първа ОНС „доктор“ в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.4. Списък с резултати от научноизследователска дейност (публикации, участие в конференции, участия в изследователски проекти), както и копия на включените в списъка публикации:

3.5. Проектно предложение (по образец);

3.6. Декларация (по образец).

 

Срок за подаване на проектни предложения: 

до 17.00 ч. На 05.03.2021 г.

Документите се подават по имейл: diuu_r@abv.bg

 

  1. Етапи на конкурса 

Оценяване: до 10.03.2021 г.

Уведомяване на кандидатите: до 12.03.2021 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04.2021 г.

 

  1. Критерии за оценка на проектни предложения

 

Критерии Точки за брой Макс. брой Макс. точки
1. Публикации
  1. Монография /над 100 страници/
20 1 20
  1. Студия 
5 1 5
  1. Статия (вкл. в сборник от конференция)
2 5 10
2. Конференции /международни и национални/ 2 3 6
3. Проекти
3.1. Международни и национални 4 1 4
3.2. На департаментите 5 1 5
4. Оригиналност, приносен характер, график и изпълнимост на проектното предложение до 50 точки

 

Максимум 100 точки

Точкуват се онези от включените в списъка с научна продукция единици, които са тясно свързани с темата на проектното предложение.

Точкуват се само самостоятелни публикации (не в съавторство).


РЕЗУЛТАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

І. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
КРИТЕРИИ БРОЙ ТОЧКИ ЗА:
ПОСТДОКТОРАНТИ     МЛАДИ УЧЕНИ
Кандидат
№ 2
Кандидат
№ 1
Кандидат
№ 3
Кандидат
№ 4
1. Монография /над 100 страници/       20     20         0       20
2. Студия       0       0         0       0
3. Статия (вкл. в сборник от конференция)       6     10         8     10
4. Конференции  /международни и национални/       0       6         6       6
5. Международни и национални проекти       0       0         0       0
6. Проекти на департаментите       0       0         0       5

Общо:  

 26 т.  36 т.  14 т.

41 т.

ІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Новост и актуалност на проблема       6       6         6       6
2. Възможност за активно влияние върху други области на науката       2       4         2       4
3. Ясно и точно формулиране на целта и задачите       6       6         4       5
4. Реалистичност на поставената цел с оглед на времевите рамки за изпълнение на проекта       6       4         6       6
5. Актуалност и релевантност на теоретико-методологичната рамка       5       5         3       5
6. Фундаменталност/ приложимост на очакваните резултати       6       6         6       6
7. Разпространение на резултатите       3       2         3       5
8. Потенциал за по-нататъшно развитие на проекта       5       3         3       5
9. Представяне на проектното предложение при спазване на структурата и обема по посочения образец в конкурса       4       3         2       4

Общо:  

       43 т.         39 т.      35 т.       46 т.
ОБЩА ОЦЕНКА ЗА КОНКУРСА:       69 т.      75 т.      49 т.      87 т.

В конкурса за постдокторанти са одобрени кандидатите № 1 и № 2.
В конкурса за млади учени е одобрен кандидат № 4.

 

_________

 [1] „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[2] „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[3] Нямат право да кандидатстват, ако работят на втори трудов договор.

[4] Национална стратегия за развитие на научните изследвания

[5] Иновационна стратегия за интелигентна специализация