Синдикатът на българските учители и Висшето училище по застраховане и финанси и с подкрепата на МОН проведоха на 25 март 2021 г национална научно-приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“.

Събитието бе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), и в него се включиха представители на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите в лицето на проф. дн. Димитър Веселинов, проф. дн Росица Пeнкова и др. Конференцията протече в три панела, а основен доклад по темата изнесе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която бе и панелист във форума. В своя доклад тя направи обзор на нормативната уредба на квалификацията на педагогическите специалисти, постиженията на СБУ в колективното трудово договаряне и политиките на Синдиката. Подчерта важността на сътрудничеството на СБУ с ДИУУ. Посочи, че квалификацията на педагогическите специалисти е пряко обвързана с кариерното развитие, изплащането на допълнително трудово възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен, заемането на ръководни длъжности в образователните институции и повишаването на качеството на учебно-възпитателния процес. Говори за иновациите и методиката на преподаване на учителите при ограничаването на образователните дефицити, комуникационните политики и взаимодействието между образователните институции. Отправи препоръките на СБУ с цел развитие и надграждане на професионалната квалификация на педагогическите специалисти и очерта задачите по темата в сектора на образованието и занапред. По време на първата част на събитието експертите направиха анализ на реалното състояние на квалификацията на учителите и нормативната уредба, както и на това как продължаващата квалификация на учителите влияе върху качеството на обучението. Сред основните теми бяха учителят в новата социална и дигитална реалност, отражението на COVID-19 върху учебния процес и съвети за подобряването на ефективността на учебния процес в електронна среда. Вторият панел на конференцията бе посветен на представяне на методически решения за внедряване в средното образование и съвременни тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование и споделяне на опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, стратегическия и финансов мениджмънт на образованието, управлението на училищен бюджет и много други ценни за учителите теми. Добрите практики и ефективното образование бяха във фокуса на заключителния панел на националния форум. В него опит обмениха експерти, директори и учители от училищата в страната.