Предназначение:

за новоназначени учители и учители с прекъснат трудов стаж, за усъвършенстване на старши учители.

Тематична рамка:

Нормативни документи за обучението по учебните предмети от културно-образователната област – съдържание, цели и функции в образователната практика. Планиране на процеса на обучение в съответствие със задължителната учебна документация – държавни стандарти и учебни програми. Компетентностен подход в образованието. Приложение на съвременни образователни технологии и методи на обучение в учебния процес. Контрол и оценяване на резултатите от обучението – съвременен подход, видове, методи и форми, педагогически анализ. Разработване на учителско портфолио като средство за повишаване качеството на преподавателската дейност. Образователен дизайн.

Програмата завършва с разработване на проект на урочна единица.

 

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732