Предназначение:

за учители с интерес към проблематиката.

Тематична рамка:

Концепцията за „устойчиво развитие“ – генезис, същност, перспективи. Екологичното образование – традиции и съвременни измерения. Образование за устойчиво развитие – нова екологична парадигма. Основни здравно-екологични понятия. Глобални екологични проблеми – източници на замърсяване на вода, въздух и почва, физични източници на замърсяване на околната среда. Анализ на задължителната учебна документация и учебното съдържание по предметите от КОО „Природни науки и екология“ от гледна точка на неговата екологизация. Образование за устойчиво развитие – процесуални аспекти и дидактически инструментариум за реализиране. Контрол и оценяване на резултатите.

Програмата завършва с тест или проект на обучително събитие с екологична насоченост.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732