Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по предметите с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни образователни технологии. Психология на ученето. Опитноизследователската дейност на учителя по природни науки. Иновации в дидактиката на природните науки. Методология на природните науки физика, химия и биология като науки и като учебни предмети. Педагогически взаимодействия в образователния процес.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа. Успешно защитилите получават документ за едногодишна следдипломна специализация и за ІІІ ПКС.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:

  Професионално-педагогическа специализация/присъствено-дистанционно обучение
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  4, 5, 6 февруари 2017 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Даниела Миткова
  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  доц. д-р Нели Димитрова
  neli_di@gbg.bg; 0898 222732